O firmie


Akma-Brokers obecna jest na rynku ubezpieczeń od dnia zarejestrowania w Sądzie Rejonowym w Katowicach, tj. od 18 listopada 1991 roku.

Jako broker ubezpieczeniowy działamy wyłącznie w imieniu naszego klienta, a nie na rzecz zakładu ubezpieczeń. Pozwala nam to na pełnienie roli profesjonalnego, a przede wszystkim obiektywnego doradcy w zakresie doboru ubezpieczeń spełniających oczekiwania i potrzeby klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, jednocześnie uwzględniając jego możliwości finansowe.

Nasza rola nie ogranicza się wyłącznie do zawierania umów ubezpieczenia - służymy pomocą na każdym etapie, zarówno przed zawarciem umowy dokonując oceny ryzyka i potencjalnych zagrożeń, które można przetransferować na zakład ubezpieczeń, a także podczas procesów likwidacji szkód – czyli wtedy kiedy najbardziej potrzebują Państwo pomocy doświadczonego doradcy.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo świadomie i bez obaw powierzyć ryzyko konkretnemu ubezpieczycielowi poprzez umowę ubezpieczenia, oczekując w zamian sprawiedliwej rekompensaty w przypadku ziszczenia się negatywnego zdarzenia losowego powodującego szkodę.

Akma-Brokers Sp. z o.o.
ul. Poleska 27
40-733 Katowice

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000052138

NIP: 627-10-05-691 Regon: 271172739
Kapitał zakładowy 450 000,00 zł

Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod nr 00000050/U

ZESPÓŁ


Podstawowym fundamentem naszej Spółki są jej pracownicy – wykwalifikowana kadra tworząca dynamiczny i kreatywny zespół. W chwili obecnej w naszej firmie zatrudnione są 34 osoby. Większość to brokerzy licencjonowani oraz osoby posiadające zdany egzamin brokerski i legitymujące się wykształceniem wyższym.

Fachowa wiedza z zakresu techniki, prawa i ekonomii pozwala nam pełnić dla naszych Klientów rolę przewodnika na rynku ubezpieczeniowym. 

Pracownicy spółki wielokrotnie brali udział w tworzeniu dużych projektów ubezpieczeniowych w różnych gałęziach przemysłu.

 

Wieloletnia obsługa małych, średnich jak i tych największych przedsiębiorstw pozwoliła na zdobycie doświadczenia, które w chwili obecnej pozwala z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, iż świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

 

 

KADRA MENADŻERSKA

 

Roman Grzywacz - Prezes Zarządu

Roman Grzywacz - Prezes ZarząduWieloletni pracownik branży energetycznej, z rynkiem ubezpieczeń związany od 1995r. Wybitny specjalista w technicznej ocenie ryzyka dużych elektrowni i elektrociepłowni. Uczestniczył w negocjacjach dotyczących ubezpieczenia m.in. Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Turów, Zakładów Chemicznych "Police", Elektrowni Rybnik, ZEC Łódź, EC Zielona Góra, ZEC Bytom, Elektrowni Chorzów. W 1996 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki Akma Energo Broker zajmującej się oceną techniczną ryzyka oraz sporządzaniem survey'ów dla firmy brokerskiej Akma-Brokers, a od stycznia 1997 r. stanowisko Wiceprezesa Zarządu Akma-Brokers sp. z o.o. Uprawnienia brokerskie uzyskał w1996r. Współautor programów ubezpieczenia przygotowywanych dla wszystkich Klientów z branży energetycznej.

 

Wykształcenie:

 • Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej,
 • Politechnika Poznańska - Studium Podyplomowe: Elektrownie Jądrowe.

 

 

Joanna Miazek-Pypłacz - Wiceprezes Zarządu


Joanna Miazek-Pypłacz - Wiceprezes ZarząduOd początku kariery zawodowej związana z Akma-Brokers, uprawnienia brokerskie od 1996r., dodatkowo uprawnienia brokera reasekuracyjnego w wyniku pozytywnie  złożonego egzaminu państwowego w 1997r. Autorka licznych programów ubezpieczeniowych dla dużych podmiotów z branży energetycznej, ciężkiego przemysłu, transportowo-spedycyjnej i wielu innych. Specjalizująca się w konstruowaniu umów koasekuracyjnych oraz niestandardowych rozwiązań dopasowanych do wymagań klienta.

Współautorka programów dotyczących ubezpieczeń dla energetyki ze źródeł odnawialnych oraz grupowych programów ubezpieczenia na życie czołowych polskich przedsiębiorstw.

 

 

Wykształcenie:

 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach,
 • Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz City University of London - Studia Podyplomowe: Ubezpieczenia Gospodarcze zakończone praktyką w City of London,
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach oraz Bristol University i Ecole Nationale des Ponts w Paryżu - Master of Business Administration in International Business,
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji – Prawo.

 

 

Magdalena Petkiewicz-Kopel - Prokurent

Magdalena Petkiewicz-Kopel - ProkurentZatrudniona w Akma-Brokers od 2005 r. w tym samym roku zdobyła uprawnienia brokerskie. Od początku współpracy z Akmą-Brokers doświadczenie zdobywała w obsłudze dużych podmiotów działających w branży przemysłowej, w  szczególności przy wykonywaniu umów ubezpieczeń mienia, utraty zysku i odpowiedzialności cywilnej, w tym także  w zakresie dotyczącym ubezpieczeń związanych z realizacją inwestycji. Zakres zadań obejmuje zarówno tworzenie programów ubezpieczenia, jak i bieżące wykonywanie umów oraz  analizę / opiniowanie kontraktów i zawieranie umów dotyczących inwestycji związanych z prowadzeniem budów/montażu w kraju i za granicą.


 

Wykształcenie:

 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń,
 • Studia Podyplomowe: Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji.

 

 

Rafał Kasperek – Dyrektor Biura Prawnego i Odszkodowań

Rafał Kasperek – Dyrektor Biura Prawnego i OdszkodowańOd ponad 8 lat współpracuje z Akma-Brokers, uprawnienia brokerskie od 2010r. Współudział przy konstruowaniu licznych programów ubezpieczeniowych dla branży przemysłowej, w szczególności górniczej. Uczestniczył przy postępowaniu w sprawie zamówień publicznych dotyczących ubezpieczeń Kolei Śląskich Sp. z o.o. Ponadto doświadczenie i wiedzę zdobywał przy obsłudze takich podmiotów jak Grupa KOPEX, Tauron Wytwarzanie S.A. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., polegającej m. in. na opiniowaniu kontraktów, zawieraniu i administrowanie umów ubezpieczeń majątkowych, w szczególności odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności członków organów władz spółek, a także umów o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych. Poza tworzeniem i negocjowaniem programów ubezpieczeniowych, prowadził skomplikowane postępowania likwidacji szkód oraz uczestniczył w postępowaniach sądowych reprezentując interesy Klientów.


 

Wykształcenie:

 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Ukończona aplikacja radcowska prowadzona prze Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.


Poszukujemy osób nastawionych na osiąganie celów, dla których ubezpieczenia to pasja, a ciągłe pogłębianie wiedzy i zainteresowań stanowi wyzwanie.

Jeżeli chciałbyś pracować w naszej firmie, prześlij swoje Curriculum Vitae na adres:

 

Wyślij e-maila

Usługi

Audyt ubezpieczeniowy

Na podstawie otrzymanych od Klienta dokumentów ubezpieczeniowych dokonujemy oceny jakości ochrony ubezpieczeniowej. Ma ona dość specyficzny charakter, jej podstawowym i głównym celem jest wykrycie błędów – luk w konstrukcji polis i zaoszczędzenie na kosztach ubezpieczenia.

Należy jednak pamiętać, iż oprócz ceny nie bez znaczenia jest również uszczelnienie zakresu ochrony ubezpieczeniowej.  Pozwoli to na określenie kierunku pożądanych zmian i odnalezienie tych obszarów działalności, które powinny zostać objęte ubezpieczeniem.

Dzięki podjętym działaniom możemy zasugerować Klientowi skuteczne działania naprawcze.   

Zawieranie umów ubezpieczenia

Broker ubezpieczeniowy odpowiada za cały proces przygotowania i zawarcia umów ubezpieczenia. Każdy proces jest indywidualny, w zależności od profilu prowadzonej działalności i posiadanego majątku a także od obowiązujących procedur wewnętrznych.

Właściwa ocena ryzyka pozwala na przygotowanie kompleksowego programu ubezpieczenia dostosowanego do potrzeb Klienta. Wszystkie czynności prowadzące do wyboru ubezpieczyciela: modyfikacja zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zastosowanie odpowiednich klauzul, negocjacje z zakładami ubezpieczeń aż do przedstawienia Klientowi gotowej analizy z naszymi uwagami i rekomendacją wykonywane są przez nas bez niepotrzebnego Państwa angażowania.

 

Klient otrzymuje kompleksowy materiał – bardzo precyzyjną informację – umożliwiający w łatwy sposób podjęcie decyzji co do wyboru ubezpieczyciela.

Ważną kwestią jest nasze doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań na wybór ubezpieczyciela w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.   

Bieżąca obsługa brokerska

Czynności związane z bieżącą administracją polis/umów:

Dedykowany zespół brokerów służy pomocą w każdym nagłym przypadku.

 • okresowe raporty z przebiegu ubezpieczeń
 • nanoszenie cesji praw z polis
 • doubezpieczenia 
 • likwidacja środków trwałych
 • rozszerzenie bądź zawężenie zakresu ochrony
 • nowoczesne rozwiązania organizacyjne – System BROKER 4.5
 • oraz opiniowanie zapisów kontraktowych
 • informacje o nowych produktach
 • informacje o standingu rynku ubezpieczeniowego w Polsce
 • szkolenia personelu

Likwidacja szkód

 • uproszczone procedury likwidacji szkód
 • opracowanie instrukcji postępowania w przypadku szkód

oraz

 • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela
 • ustalenie terminu oględzin
 • uczestnictwo w oględzinach szkody
 • nadzór nad likwidacją szkody
 • przekazywanie dokumentacji szkodowej
 • nadzór nad terminowością wypłaty odszkodowań
 • procedury odwoławcze
 • procedury ugodowe

 

Branże

Biuro Prawne i Odszkodowań


Od samego początku istnienia Akmy-Brokers, w strukturach firmy funkcjonuje Biuro Prawne i Odszkodowań, które zapewnienia naszym Klientom obsługę prawną w dziedzinie ubezpieczeń. Byliśmy jednymi z pierwszych brokerów na rynku polskim, którzy w sposób systemowy i całościowy dostrzegli konieczność wzbogacenia podstawowej usługi brokerskiej o ekskluzywną pomoc prawną.

Nasi wewnętrzni prawnicy (radcowie prawni) od lat wspomagają naszych Klientów w zakresie wszystkich czynności brokerskich polegających na doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu umów ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem procesów likwidacji zgłoszonych szkód.

Na bieżąco opiniujemy przedłożone kontrakty pod względem zgodności ich zapisów z obowiązującym porządkiem prawnym oraz posiadanymi ubezpieczeniami oraz modyfikujemy zapisy ubezpieczeniowe pod kątem obowiązujących jak i wchodzących w życie przepisów prawa.

Wszyscy nasi prawnicy, legitymują się wieloletnim  doświadczeniem w dziedzinie ubezpieczeń, posiadają przy tym bezpośrednie uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich, co powoduje, że ich ekspercka wiedza może być wykorzystywana na każdym etapie obsługi brokerskiej.

Nie ulega wątpliwości, że najważniejsza aktywność Biura przejawia się w przy likwidacji skomplikowanych szkód. Wielokrotnie potwierdzaliśmy naszą skuteczność w pozyskiwaniu dla Klientów znacznych odszkodowań, nawet w okolicznościach, które w opinii naszych ubezpieczonych nie wskazywały pierwotnie na możliwość zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych.

Biuro Prawne i Odszkodowań Akmy-Brokers Sp. z o.o. świadczy dedykowaną pomoc prawną naszym Klientom bezpłatnie, w ramach standardu obsługi brokerskiej.

Norma ISO i certyfikaty


Certyfikat ISO

Najwyższy poziom jakości świadczonych usług – takie motto przyświecało nam od zawsze. Wprowadzona w 2011r. Polityka Jakości w oparciu o standardy ISO pozwoliła jedynie na opracowanie i ciągłe monitorowanie systemu organizacyjnego, który zapewnia wysoką i powtarzalną jakość świadczonych usług brokerskich. Zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO stale dbamy i kontrolujemy jakość naszych usług brokerskich w relacji z Klientem. W kwietniu 2014r, niezależny audit recertyfikacyjny potwierdził opinie naszych Klientów, że brokerskie usługi ubezpieczeniowe są świadczone na bardzo wysokim poziomie zarówno w Centrali w Katowicach jak również  w naszych Przedstawicielstwach na terenie kraju.


Swedish Standard

We wrześniu 2017 roku otrzymaliśmy certyfikat Swedish Standard No. 006/17

Publikacje


Brokerzy Akmy-Brokers zostali zaproszeni do współpracy z Miesięcznikiem Ubezpieczeniowym - jednym z najbardziej znanych pism branżowych. Poniżej przedstawiamy artykuły, które ukazały się dotychczas.

Kolejne publikacje będziemy przedstawiać na bieżąco. 

Joanna Miazek-Pypłacz - Dla kogo ubezpieczenie utraty zysku Piotr Rapusta - Szkodowość Michał Jenczeń - Polisy obrotowe w CAR/EAR Elżbieta Chabierska - Ubezpieczenie maszyn Tomasz Śliwiński - Sport a ubezpieczenia Piotr Kasprzyk - Meandry ubezpieczeń samorządów Janusz Majos - OC przewoźnika drogowego Rafał Kasperek - Tajmenica zawodowa brokera Joanna Miazek-Pypłacz - Dwóch brokerów Magdalena Petkiewicz-Kopel - Grupowo na życie Nina Olbrych-Tajer - OC architekta i inżyniera Piotr Rapusta - Ubezpieczenie a ustawa kominowa Anna Szadkowska - mały remont, duży kłopot Tomasz Śliwiński - Ubezpieczenie product recall Joanna Gemlik - Kowalski u brokera= Joanna Miazek-Pypłacz - Zamówienia publiczne Piotr Rapusta - PZP przy PPE Magdalena Petkiewicz-Kopel - Co dalej z grupówkami Sabina Wilk - Dowodzenie a art. 6 k.c. Joanna Miazek-Pypłacz - CAR/EAR - prawie sto lat Piotr Rapusta - OC a roboty budowlane Andrzej Ruciński, Michał Mazur - Broker w banku Piotr Rapusta - Zawiłości rodzinnePewna jedynie zmiana - Joanna Miazek-PypłaczCzasem udaje się wybrać dobrze - Joanna Miazek - Pypłacz

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Centrala Spółki

 • ul. Poleska 27, 40–733 Katowice
 • Telefon: 32 353 59 48-53
 • Fax: 32 353 59 54
 • Wyślij e-maila

Przedstawicielstwa:


Przedstawicielstwo Szczecin

 • ul. Ku Słońcu 2, 71 – 073 Szczecin
 • Telefon: 91 434 20 71-72
 • Fax: 91 434 20 73
 • Wyślij e-maila

 

Przedstawicielstwo Wrocław

 • ul. Braterska 19/7, 53-015 Wrocław
 • Telefon: 71 789 90 23
 • Fax: 71 789 90 22
 • Wyślij e-maila

 

Przedstawicielstwo Kraków

 • ul. Szlak 65/712, 31-153 Kraków
 • Telefon: 12 397 23 88 wew. 50
 • Fax: 12 397 23 62
 • Wyślij e-maila

 

Przedstawicielstwo Toruń

 • ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 17a/13, 87-100 Toruń
 • Tel. kom. 602 129 472
 • Wyślij e-maila

 

 

Przedstawicielstwo Puławy

 • ul. Teofila Cichockiego 8/15, 24-100 Puławy
 • Tel. kom. 698 477 332
 • Wyślij e-maila

 

Przedstawicielstwo Goleniów

  ul. Żdżary 24, 72-100 Żdżary, Goleniów
  Tel. kom. 790 791 755
  Wyślij e-maila

Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności