Branże

Branża Energetyczna

Branża Energetyczna

Podmiotom z branży energetycznej proponujemy program ubezpieczenia opracowany na bazie wieloletnich doświadczeń AKMA-BROKERS, obejmujący w szczególności takie produkty jak ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii, wraz z rozszerzeniem o ubezpieczenie utraty zysku, a ponadto ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlano-montażowych stosowane podczas realizacji dużych projektów inwestycyjnych takich jak budowa bloków energetycznych, czy modernizacje urządzeń stanowiących fundament procesów produkcyjnych.

Branża Budowlana

Branża Budowlana

Biorąc pod uwagę specyfikę i odmienność każdego realizowanego projektu budowlanego, proponujemy naszym Klientom z tej branży ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlano-montażowych zarówno dedykowane pod daną inwestycje, jak i polisy obrotowe obejmujące wszystkie realizowane kontrakty w okresie ubezpieczenia. Ponadto mamy doświadczenie we wszelkiego rodzaju gwarancjach ubezpieczeniowych dla branży budowlanej. Zabezpieczenie przed roszczeniami osób trzecich realizujemy poprzez proponowanie Klientom polis odpowiedzialności cywilnej, zarówno ogólnej jak i zawodowej – w szczególność związanej z projektowaniem. Wachlarz ubezpieczeń dla branży budowlanej jest dopełniany poprzez ubezpieczenie utraty zysku inwestora wskutek szkody podczas prac budowlano-montażowych.

Branża Spożywcza

Branża Spożywcza

Przedsiębiorstwom z branży spożywczej oprócz standardowych ubezpieczeń mienia proponujemy przede wszystkim objęcie ochroną strat powstałych wskutek konieczności wycofania wadliwego produktu z rynku. Straty z tego tytułu, nawet przy niewielkim rozmiarze prowadzonej działalności mogą spowodować ogromne koszty związane z realizacją procedury wycofania, czy utylizacją produktów, nie wspominając o stratach w wizerunku (koszty marketingowe w celu odbudowy zaufania). W przypadku tej branży rozszerzenie programu ochrony o koszty wycofania produktu z rynku wydaje nam się być najbardziej istotnym aspektem, chroniącym przedsiębiorstwa nawet przed upadłością.

Branża Finansowa

Branża Finansowa

Dla branży finansowej proponujemy przede wszystkim ubezpieczenie wszelkich ryzyk związanych z przestępstwami w sektorze bankowym tzw. Blankets Blankier Bonds, które obejmuje ryzyka takie jak: rabunek, fałszerstwo, oszustwo, pomyłka pracownika czy przestępstwo elektroniczne.

Dział ubezpieczeń na życie

Branża Finansowa

Akma Brokers Sp. z o.o. poza kompleksową obsługą ubezpieczeń majątkowych specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie oraz pozostałych osobowych, dedykowanych zarówno dla Klientów indywidualnych jak i dla grup. Przeprowadzamy szerokie badania rynku pod kątem doboru optymalnego programu ubezpieczeniowego, dostosowanego do potrzeb danej grupy. Akma Brokers Sp. z o.o. oferuje pomoc w wyborze grupowego ubezpieczenia na życie, a także opieki medycznej.

Branża Petrochemiczna

Branża Petrochemiczna

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży petrochemicznej w szczególności narażone są zarówno na szkody majątkowe i roszczenia osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Proponowany przez nas program ubezpieczeniowy może zatem objąć ochroną szkody w majątku i związane z nimi straty powstałe wskutek przestoju w działalności, a także odpowiedzialność cywilną, w szczególności wskutek szkód wyrządzonych kontrahentom, osobom nie związanym w jakikolwiek sposób z przedsiębiorstwem, a także szkody w środowisku naturalnym.

Branża Elektromaszynowa

Branża Elektromaszynowa

W tej branży najważniejsze jest zabezpieczenie procesu produkcyjnego, które realizujemy poprzez odpowiednie ubezpieczenia mienia. Szczególną uwagę zwracamy także na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód wyrządzonych przez produkt.

Branża Medyczna

Branża Medyczna

W branży medycznej kluczowymi produktami są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – obowiązkowe pokrywające ustawowo określony zakres szkód, który uzupełniamy o odpowiednio skonstruowane dobrowolne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, co umożliwia objęcie ochroną możliwie najszerszego spektrum działalności podmiotów z branży medycznej. Dla podmiotów państwowych prowadzimy także postępowania realizowane na bazie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Branża Usługowa

Branża Usługowa

W tej branży istotne są przede wszystkim ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, często obowiązkowe, których zakres rozszerzamy przez zawieranie umów dobrowolnych. Ponadto proponujemy naszym Klientom ubezpieczenia majątku.

Branża Górnicza

Branża Górnicza

Przedsiębiorstwa górnicze działają w sferze najbardziej narażonej na ewentualne zdarzenia takie jak szkody w mieniu podziemnym, czy szkody osobowe wyrządzone pracownikom i innym osobom wskutek prowadzonej działalności pod ziemią. Szczególną uwagę zwracamy w tym przypadku właśnie na ochronę roszczeń powstałych wskutek wypadków pracowników pod ziemią, proponując odpowiednie zabezpieczenie w postaci polis odpowiedzialności cywilnej

Branża Metalurgiczna

Branża Metalurgiczna

Przedsiębiorstwa działające w branży metalurgicznej powinny zostać zabezpieczone w szczególności odpowiednio dobranym programem ubezpieczenia mienia obejmującym ryzyka takie jak pożar, awaria maszyn i urządzeń, wraz z rozszerzeniem o ubezpieczenie utraty zysku. Ponadto podobnie jak w przypadku branży elektromaszynowej istotnym jest zapewnienie odpowiedniego pokrycia w zakresie szkód wyrządzonych przez produkt, zarówno w zakresie podstawowym jak i w zakresie tzw. rozszerzonej odpowiedzialności cywilnej za produkt.

Branża Transportowa

Branża Transportowa

Podmioty trudniące się szeroko rozumianym transportem mogą skorzystać z naszych usług przy doborze ubezpieczeń komunikacyjnych dla taboru pojazdów, a także w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym. Dla podmiotów na których spoczywa obowiązek ubezpieczenia ładunków w transporcie proponujemy ubezpieczenia CARGO wraz z rozszerzeniem o szkody finansowe – utracone przychody, wynikłe ze zdarzeń powstałych podczas transportu mienia.

Sektor Publiczny

Sektor Publiczny

Dla sektora publicznego świadczymy usługi wsparcia przy zawieraniu wszelkiego rodzaju ubezpieczeń w trybach przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych takich jak ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne, a także grupowe ubezpieczenia na życie. Przy realizacji postępowań korzystamy z nadzoru naszego Biura Prawnego, które czuwa nad ich prawidłowym, zgodnym z ustawą przebiegiem.