RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akma-Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Poleskiej 27. Jako administrator dbamy o to, aby Państwa dane osobowe były należycie zabezpieczane.

Jakie dane przetwarzamy ?
Przy rozpoczęciu współpracy pozyskujemy Państwa dane osobowe, m.in.:

  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania, adres do korespondencji
  • Numer telefonu, adres e-mail
  • Numer ewidencyjny PESEL lub seria i numer dowodu osobistego
  • Inne informacje niezbędne do rozpoczęcia współpracy i przygotowania oferty ubezpieczenia.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe ?
Dane osobowe przetwarzamy w celu wykonywania umowy zlecenia brokerskiego, której stroną Państwo jesteście, ale również na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Taką zgodę możecie Państwa cofnąć w każdej chwili.

Dane osobowe są nam niezbędne do zawarcia umowy i rozpoczęcia współpracy. W ten sposób staramy się jak najlepiej dopasować ofertę ubezpieczenia do Państwa potrzeb, a potem w miarę potrzeby ją modyfikować i monitorować wykonanie. Posiadając Państwa dane osobowe jesteśmy w stanie nadzorować wypłaty odszkodowań, odpowiadać na skargi i reklamacje, a także przygotowywać inne propozycje rozwiązań dostępnych w naszej firmie.

Państwa dane osobowe przekazujemy innym podmiotom tylko wówczas, gdy zaistnieje taka konieczność. Najczęściej dane osobowe przekazywane są zakładom ubezpieczeń, z którymi zawrzecie Państwo umowę ubezpieczenia oraz innym administratorom, jeżeli pojawi się taka potrzeba (np. partnerzy dostarczający usługi).

Jakie uprawnienia Państwu przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?
RODO wprowadziło szereg uprawnień dla osób, których dane podlegają przetwarzaniu.

Prawo dostępu do danych osobowych
Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Państwa dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jesteście uprawnieni do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa bezpośrednio – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

Administrator wówczas dostarcza Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli zwracacie się Państwo o kopię drogą elektroniczną i nie zaznaczycie inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną. Pierwsza kopia jest bezpłatna. Za wszelkie kolejne kopie administrator pobiera opłatę w wysokości 1 zł za 1 stronę wydruku bądź nieodpłatnie, jeśli doręczenie następuje drogą elektroniczną.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Macie Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) nastąpiło cofnięcie zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy powierzonej administratorowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania na cele marketingowe;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

Jednocześnie zaznaczamy, że nie można usunąć danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności do pracy pracownika, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Posiadacie Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo żądacie ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Prawo do przenoszenia danych
Jesteście Państwo uprawnieni do otrzymania danych osobowych Państwa dotyczących, które dostarczyliście administratorowi zapisane w formacie, który pozwala na ich swobodny odczyt przez komputer oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora.

Prawo do sprzeciwu
Macie Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu – ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych (w tym profilowanie) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy powierzonej administratorowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Po wniesieniu sprzeciwu, administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do żądania sprostowania
Posiadacie Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe.

Jak rozpoznamy wniosek ?
Wyżej wymienione wnioski oraz sprzeciw administrator rozpatruje w terminie 14 dni od otrzymania wniosku bądź sprzeciwu. O sposobie rozpatrzenia administrator zawiadomi Państwa w sposób wskazany przez niego w danym wniosku lub sprzeciwie.

Wnioski proszę kierować na adres:
Akma-Brokers Sp. z o.o.
ul. Poleska 27
40-733 Katowice
lub:
e-mail: rodo@akmabrokers.com.pl

Wzory dokumentów do pobrania:

Cofnięcie zgody

Sprzeciw

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Wniosek o dostęp do danych osobowych

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Wniosek o sprostowanie danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych