Pośrednictwo przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej

Odpowiadamy za cały proces przygotowania i zawarcia umów ubezpieczenia. Każdy proces jest indywidualny, w zależności od profilu prowadzonej działalności i posiadanego majątku, a także od obowiązujących procedur wewnętrznych. Dokonujemy wszystkich czynności prowadzących do wyboru ubezpieczyciela: modyfikujemy zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zastosowanie odpowiednich klauzul, negocjujemy z zakładami ubezpieczeń aż do przedstawienia Klientowi gotowej analizy z naszymi uwagami i rekomendacją wyboru najwłaściwszej propozycji.